Algemene voorwaarden en informatieplicht dienstenwet

Indentificatiegegevens

Ingentia Advocaten BV is een besloten vennootschap. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het register van rechtspersonen (RPR) onder het nummer 0632.962.612. Het BTW-nummer is BE632 962 612.

Het kantoor is gevestigd te Schoterweg 11, 3980 Tessenderlo.

Advocaat-beroepsorde

Mr. Geukens Tinneke oefent haar praktijk uit in België en is ingeschreven aan de Balie van Limburg. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij haar terecht.

Alle advocaten vermeld op de website zijn als advocaat ingeschreven aan de Balie te Limburg en onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Limburg die geraadpleegd kunnen worden op balielimburg.be.

Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Contractuele relatie

Ingentia Advocaten BV (hierna: “Ingentia Advocaten BV” of “de advocaat”) is de exclusieve contractspartij voor alle diensten geleverd door haar advocaten.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de overeenkomst tussen de cliënt en BV Ingentia Advocaten  (hierna: “Ingentia Advocaten”), met ondernemingsnummer 0632.962.612 en maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 11. 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd of te leveren door of namens BV Ingentia Advocaten inclusief alle rechtsverhoudingen die in dit kader ontstaan tussen BV Ingentia Advocaten en derden. 

Door middel van een zaak toe te vertrouwen aan BV Ingentia Advocaten, verbindt de cliënt zich automatisch aan onderhavige algemene voorwaarden, zowel met betrekking tot lopende zaken als met betrekking tot toekomstige zaken.

De advocaten verbonden aan BV Ingentia Advocaten leveren hun diensten in naam en voor rekening van BV Ingentia Advocaten. BV Ingentia Advocaten en haar advocaten zijn tevens aangesloten bij de balie van Antwerpen en zijn derhalve onderworpen aan de regels van de Orde van Vlaamse Balies alsook de regels van de Balie te Limburg. 

ARTIKEL 2 – VOORWERP

De advocaat verkrijgt de algemene opdracht van de cliënt om bijstand te verlenen als advocaat. De specifieke opdracht, hetgeen onder meer een advies, een bemiddeling of onderhandeling of een procedure in rechte kan omvatten, zal blijken uit de correspondentie tussen advocaat en cliënt.

ARTIKEL 3 – INFORMATIE

BV Ingentia Advocaten en haar advocaten informeren de cliënt stipt over de uitvoering van hun opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. Overeenkomstig artikel 444 Ger.W. zal de betreffende advocaat de cliënte verder gericht informeren over alternatieve en aangepaste geschiloplossingsmethoden die gerechtelijk en buitengerechtelijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, de minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing of arbitrage. De advocaat zal aldus een ernstige afweging maken, samen met de cliënt, of die gebaat is bij de minnelijke geschillenoplossing.

Meer informatie over al deze verschillende benaderingen zijn terug te vinden op de website van de Orde van Vlaamse balies. Eventuele vragen hieromtrent beantwoordt BV Ingentia Advocaten graag op eerste verzoek. 

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

Voor al de gevolgen die resulteren uit een nalatigheid in het verschaffen van informatie of uit de overdracht van stukken, uit overdracht van foutieve informatie of onjuiste of onvolledige stukken, of het laattijdig in bewaring geven van informatie of stukken, is de cliënt exclusief verantwoordelijk, hetgeen in dit opzicht de advocaat uitdrukkelijk ontlast van enige aansprakelijkheid.

ARTIKEL 4 – BEROEP OP DERDEN

Buiten de gebruikelijke taken die in het kantoor van de advocaat worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

De kosten desbetreffend worden tegen kostprijs doorgerekend aan de cliënt.

ARTIKEL 5 – INLICHTING OVER JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND (“PRO DEO”)

Juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo is de bijstand die wordt verleend in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand en/of vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure. Die bijstand is o.m. voor rechtzoekenden waarvan de bestaansmiddelen zich onder bepaalde grenzen bevinden of die tot een categorie behoren waarvan vermoed wordt dat ze over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. Het advies en de begeleiding door een pro Deo advocaat is voor deze rechtszoekenden volledig gratis of gedeeltelijk betaalbaar, afhankelijk van het dossier. 

Een pro Deo advocaat is aangesloten bij een Bureau voor Juridische Bijstand. De rechtzoekende kan zich tot het lokale Bureau voor Juridische Bijstand wenden en een aanvraag indienen voor een pro Deo advocaat, of een advocaat rechtstreeks contacteren met de vraag pro Deo op te treden. Het Bureau voor Juridische Bijstand gaat na een aanvraag ontvangen te hebben na of de betrokkene in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand en stelt, indien de betrokkene in aanmerking komt, een pro Deo advocaat aan.

De cliënt bevestigt hierbij uitdrukkelijk ingelicht te zijn over de mogelijkheid om een pro Deo advocaat aan te stellen, maar hier niet voor te opteren. De advocaat zal dan ook in geen geval optreden als pro Deo advocaat.

ARTIKEL 6 – ERELOON EN FACTURATIE

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de al dan niet reeds voorgeschoten uitgaven en het ereloon.

De kosten worden als volgt berekend:

• Opening van het dossier: € 50,00€ (excl. btw) – € 60,50  (incl. btw)

• Per pagina [briefwisseling | tekstverwerking/mail]: € 11,00 (excl. btw) – € 13,31 (incl. btw)

• Per fotokopij:€ 0,40 (excl. btw) – € 0,48 (incl. btw)

• Per km verplaatsing: € 0,75 (excl. btw) – € 0,91 (incl. btw)

• Afsluiten van het dossier: € 50,00 (excl. btw) – € 60,50 (incl. btw)

Het ereloon dekt de prestaties van BV Ingentia Advocaten onder meer, doch niet uitsluitend: de vertegenwoordiging voor de rechtbank, adviesverlening, vergadering, briefwisseling, onderhandelingen, telefoons, opzoekingen, voorbereiding van documenten, verplaatsingstijd etc. Er wordt evenwel ereloon aangerekend voor telefonisch en/of geschreven advies door BV Ingentia Advocaten. 

Het ereloon zal vermeerderd worden met 21% btw. 

Een bijkomend ereloon kan verantwoord worden in kader van de grote complexiteit en/of hoogdringendheid van het desbetreffende dossier. 

Indien BV Ingentia Advocaten prestaties, onkosten of desgevallend kosten aan derden dient te betalen, zullen deze steeds worden doorgerekend aan de cliënt. 

De dominus litus heeft de discretionaire bevoegdheid om de te verrichten prestaties in een dossier te verdelen onder haar advocaat-medewerkers, advocaat-stagiairs of paralegals. 

BV Ingentia Advocaten behoudt zich het recht om zowel voor als tijdens de uitvoering van haar diensten een voorschot te vragen aan de cliënt door middel van een provisieopgave. De uitvoering van de diensten door BV Ingentia Advocaten wordt pas aangevat of verdergezet na betaling van dit voorschot. Dit voorschot betreft een forfaitair bedrag dat door de cliënt aan BV Ingentia Advocaten wordt betaald voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse of definitieve staat. 

Bovendien is BV Ingentia Advocaten gerechtigd om haar standaard uurtarieven aan de passen bij het begin van een nieuw boekjaar of kalenderjaar. 

ARTIKEL 7 – DERDENGELDEN

BV Ingentia Advocaten stort alle bedragen die zij namens haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt. Indien BV Ingentia Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet kan worden overgemaakt. 

BV Ingentia Advocaten heeft het recht bedragen in te houden op de bedrage die zij namens de cliënt ontvangt, totdat de cliënt de bedragen die aan BV Ingentia Advocaten verschuldigd zijn, heeft betaald. Desgevallend brengt BV Ingentia Advocaten de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. 

ARTIKEL 8 – BETALINGEN

Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na de vermelde factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. 

Voor de klant-onderneming

Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-onderneming heeft BV Ingentia Advocaten vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten waarbij de interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van € 150,00, en een bedrag van €75,00 ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. 

Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor anderen kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van BV Ingentia Advocaten voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo en/of de nog niet vervallen facturen integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.

De klant-onderneming informeert BV Ingentia Advocaten over eventuele tussenkomst van haar (rechtsbijstand)verzekering. Indien cliënt niet over voldoende informatie beschikt, zal zij zich wenden tot haar verzekeraar en BV Ingentia Advocaten hierover inlichten. Kosten en erelonen waarvoor de (rechtsbijstand)verzekering niet tussenkomt, kunnen steeds verhaald worden op cliënt. 

Voor de klant-consument

Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-consument houdt BV Ingentia Advocaten zich eraan eerst een kosteloze herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. BV Ingentia Advocaten erkent dat deze eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3 WER. 

BV Ingentia Advocaten zal hierna een wettelijke wachttermijn respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. BV Ingentia Advocaten behoudt zich  het recht om na het verstrijken van deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste lid, 1° WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van BV Ingentia Advocaten voor het vorderen van meerschade. 

Indien de klant-onderneming, dan wel de klant-consument niet akkoord gaat met een factuur, dient deze innen de acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk protesteren.

ARTIKEL 9 – NON DISCLOSURE

BV Ingentia Advocaten en haar advocaten zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geldt onbeperkt in tijd en omvat alle vertrouwelijke informatie die tussen advocaat en cliënt wordt veruitwendigd in het kader van de vertrouwensrelatie of waarvan de advocaat kennisneemt in de uitvoering van zijn opdracht, behoudens informatie die op verzoek van de cliënt en na mits naleving van de verplichtingen vervat in de deontologische code kenbaar dient te worden gemaakt. 

Daarnaast verbindt de advocaat zich tot volgende geheimhoudings- en discretieplicht.

De advocaat houdt strikt vertrouwelijk alle bedrijfs-, marketing-, technische, wetenschappelijke, financiële of andere informatie, klantgegevens, doelgroepen, knowhow, ontwerpen, processen of procestechnieken afkomstig van zowel de cliënt, moeder -en/of dochtervennootschappen, gelieerde ondernemingen als van partijen (derden-relaties) waarmee de cliënt in contact treedt of samenwerkingen ontplooit. Dit ongeacht de vorm waarin de informatie veruitwendigd werd, indien afkomstig van of gehanteerd door een der voormelde partijen die op het moment van bekendmaking: 

a) als vertrouwelijk (of vergelijkbaar) is aangeduid; 

b) onder vertrouwelijke omstandigheden wordt bekend gemaakt of; 

c) door partijen gelet op de aard en inhoud redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden begrepen;  

Een en ander met inbegrip van informatie die door partijen bekeken of vernomen wordt tijdens een bezoek aan de inrichtingen van de cliënt dan wel tijdens een bezoek bij derden-relaties van de cliënt. Voorts geldt als vertrouwelijke informatie de identiteit van de cliënt, diens derden-relaties en het feit dat zij met elkaar in contact staan. 

Onder vertrouwelijke informatie wordt echter niet verstaan informatie die openbaar te raadplegen is, vrij via derden verkrijgbaar is, ingevolge een wettelijke verplichting of gerechtelijke beslissing bekend gemaakt moet worden of mits schriftelijke instemming van de verstrekkende partij voor wie de informatie als vertrouwelijk beschouwd kan worden vrij van die beperking wordt gesteld. Wanneer er een wettelijke verplichting of gerechtelijke beslissing vereist dat de advocaat de vertrouwelijke informatie kenbaar maakt, zal deze de verstrekkende partij hiervan vooraf schriftelijk in kennis stellen. Hetzelfde geldt wanneer deze bekendmaking aan bepaalde (overheids-)instanties noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening. 

De advocaat die vertrouwelijke informatie in het kader van de dienstverlening ontvangt mag deze enkel hiertoe aanwenden. Onder geen beding zal de vertrouwelijke informatie voor eigen gebruik aangewend worden, noch openbaar gemaakt worden.

De advocaat verbindt zich er toe de vertrouwelijke informatie ten allen tijden geheim te houden opzichtens derden en mag deze informatie uitsluitend bekendmaken aan medewerkers van de advocaat, dan wel onderaannemers waarop beroep wordt gedaan wegens hun expertise, wanneer deze hiervan noodzakelijkerwijze op de hoogte dienen te zijn voor de uitvoering van de dienstverlening (need to know). 

De advocaat waarborgt dat deze medewerkers en onderaan- nemers door soortgelijke geheimhoudingsverplichtingen gebonden zijn en dit zowel voor de informatie verstrekt door de advocaat, als voor door de cliënt of diens derden-relaties verstrekte informatie.

De advocaat neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om het risico op ongeautoriseerde toegang dan wel verlies van de vertrouwelijke informatie te beperken overeenkomstig de algemeen aanvaarde beveiligingsstandaard binnen de advocatuur, minstens op dezelfde wijze en hetzelfde niveau waarmee de advocaat diens eigen vertrouwelijke informatie beschermd. 

De vertrouwelijke informatie blijft de uitsluitende intellectuele eigendom van de verstrekkende partij en verleent de advocaat, noch medewerkers of onderaannemers enig auteurs, gebruiks- of reproductierecht. 

De vertrouwelijke informatie wordt op eerste schriftelijk verzoek terug ter beschikking gesteld van de cliënt, dochter- en/of moedervennootschappen, gelieerde ondernemingen of derden-relaties, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat de advocaat geen beschikking meer heeft over de vertrouwelijke informatie, uitgezonderd de dossierstukken noodzakelijk in het kader van de beroepsaansprakelijkheid. 

ARTIKEL 10 – PRIVACYVERKLARING

De advocaat en de cliënt erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens steeds zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, dewelke van kracht is sedert 25 mei 2018, en deze te zullen naleven. 

De cliënt verleent de advocaat in dit kader de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van de cliënt en/of betrokkenen vallende onder de verantwoordelijkheid van de cliënt, met inbegrip van gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en deze behorende tot de bijzondere categorieën van persoonsgegevens, te verwerken voor één of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt en/of betrokkene heeft ten allen tijden het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten, waarbij de advocaat dit verzoek behandeld binnen een termijn van één maand, behoudens in geval van uitzonderlijke omstandigheden, dewelke een langere behandelingstermijn rechtvaardigen. 

Voor meer informatie omtrent het verwerken van persoonsgegevens dient verwezen te worden naar het privacybeleid zoals raadpleegbaar op de website van Ingentia Advocaten, www.ingentia-advocaten.be. 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

BV Ingentia Advocaten is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten voor een bedrag van maximaal 2.500.000,00 EUR per schadegeval. 

De cliënt vindt de verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

Op schriftelijk verzoek van de cliënt kan BV Ingentia Advocaten een aanvullende verzekering afsluitend voor een welbepaald dossier. De hieruit voortvloeiende extra kosten kunnen dan aan de cliënt worden doorgerekend. 

BV Ingentia Advocaten, haar advocaten en desgevallend bemiddelaars, zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, zelfs niet indien deze derden hun erelonen en kosten rechtstreeks aan BV Ingentia Advocaten, haar advocaten of desgevallend bemiddelaars zouden aanrekenen.

ARTIKEL 12 – RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

De rechtsplegingsvergoeding betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.  

Ondergetekende klant-onderneming, dan wel klant-consument erkent op de hoogte te zijn gebracht van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

ARTIKEL 13 – COMMUNICATIE

BV Ingentia Advocaten stelt elektronische communicatie ter beschikking die wordt gericht aan het door de cliënt opgegeven e-mailadres. De cliënt is verantwoordelijk om controle te houden op het doorgegeven e-mailadres en zal BV Ingentia Advocaten verwittigen bij wijziging van dit adres. 

ARTIKEL 14 – TERMIJNEN 

Het naleven van eventuele afgesproken (verval-)termijnen, zowel tussen advocaat en cliënt, als in het kader van een gerechtelijke procedure, betreft een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis. 

Het naleven van (verval-)termijnen of deadlines is mede afhankelijk van de medewerking van de cliënt, in het bijzonder wat betreft het tijdig en volledig aanleveren van informatie, alsmede van derde partijen waarop beroep gedaan dient te worden, waaronder deurwaarders, vertalers, overheids- en andere instanties. 

BV Ingentia Advocaten treft geen enkele aansprakelijkheid bij het overschrijden van deze termijnen, noch kan een overschrijding aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.  

ARTIKEL 15 – WITWAS PREVENTIE

Afhankelijk van de aard van de diensten die de advocaat aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat kader is de Advocaat verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. De advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. 

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om de Advocaat te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door de Advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal de Advocaat de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de Advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De Advocaat is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat heeft geen recht op schadevergoeding ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt schriftelijk te verwittigen. Bij de bepaling van het ogenblik van de daadwerkelijke beëindiging van de opdracht, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

BV Ingentia Advocaten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit ui de beëindiging van de overeenkomst met of door de cliënt. 

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN, RECHTSGEBIED

Het Belgische recht is van toepassing.

BV Ingentia Advocaten en haar cliënt regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur (voor zover niet deontologisch verplicht) de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

Bij gebrek aan minnelijke schikking, wordt bij de bevoegde instantie bij de Orde van advocaten om een advies of de inrichting van een arbitrage verzocht.

Ieder geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtscolleges van het rechtsgebied waar het hoofdkantoor van de advocaat zich bevindt.

Specifiek aangaande de website

Artikel 1 Accepteren Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website http://www.Ingentia-advocaten.be, hetzij als advocaat hetzij als rechtshulpzoekende of anderszins, accepteert de bezoeker onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 wijzigingen

Ingentia Advocaten BV behoudt zich het recht voor om ten alle tijden elke van deze algemene voorwaarden te wijzigingen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Wijgingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van Ingentia Advocaten BV.

Artikel 3 Onderwerp en aansprakelijkheid

  • Ingentia Advocaten BV beoogt kwalitatief hoogstaande informatie aan te bieden, toch kan zij op geen enkele manier de correctheid of volledigheid ervan garanderen. Om die reden is Ingentia Advocaten BV niet aansprakelijk voor welke schade ook die zou voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van gegevens op de website.
  • Ingentia Advocaten BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie aangeboden op externe websites waarnaar gelinkt wordt, noch voor de diensten die er verstrekt worden.
  • Ingentia Advocaten BV kan de juistheid van de informatie of systemen niet garanderen en kan derhalve ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen genomen op basis van deze informatie of systemen.

Artikel 4 Rechten

  • Ingentia Advocaten BV is behoudens andere aanduiding, eigenaar van alle logo’s, teksten, vormgevingen, opmaak, indelingen en databases op haar website. Overname, in welke vorm ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring.