Algemene voorwaarden en informatieplicht dienstenwet

Indentificatiegegevens

Ingentia Advocaten BV is een besloten vennootschap. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het register van rechtspersonen (RPR) onder het nummer 0632.962.612. Het BTW-nummer is BE632 962 612.

Het kantoor is gevestigd te Schoterweg 11, 3980 Tessenderlo.

Advocaat-beroepsorde

Mr. Geukens Tinneke oefent haar praktijk uit in België en is ingeschreven aan de Balie van Limburg. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij haar terecht.

Alle advocaten vermeld op de website zijn als advocaat ingeschreven aan de Balie te Limburg en onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Limburg die geraadpleegd kunnen worden op balielimburg.be.

Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Contractuele relatie

Ingentia Advocaten BV (hierna: “Ingentia Advocaten BV” of “de advocaat”) is de exclusieve contractspartij voor alle diensten geleverd door haar advocaten.

ARTIKEL 1 – VOORWERP

De advocaat verkrijgt de algemene opdracht van de cliënt om bijstand te verlenen als advocaat. De specifieke opdracht, hetgeen onder meer een advies, een bemiddeling, onderhandeling of een procedure in rechte kan omvatten, zal blijken uit de correspondentie tussen advocaat en cliënt.

ARTIKEL 2 – INFORMATIE

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

Voor al de gevolgen die resulteren uit een nalatigheid in het verschaffen van informatie of uit de overdracht van stukken, uit overdracht van foutieve informatie of onjuiste of onvolledige stukken, of het laattijdig in bewaring geven van informatie of stukken, is de cliënt exclusief verantwoordelijk, hetgeen in dit opzicht de advocaat uitdrukkelijk ontlast van enige aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3 – BEROEP OP DERDEN

Buiten de gebruikelijke taken die in het kantoor van de advocaat worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

ARTIKEL 4 – KOSTEN EN ERELOON

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de al dan niet reeds voorgeschoten uitgaven en het ereloon. Een detail van de prestaties uitgedrukt in tijd wordt toegevoegd aan de ereloonstaat, minstens aan de cliënt voorgelegd op eerste verzoek.

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitaire bedrag dat de cliënt provisioneel betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

De cliënt betaalt de voorschotten en elke staat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de staat met uitnodiging tot betaling. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. De advocaat maakt op geregelde tijdstippen tussentijdse staten op.

In de staat van kosten en ereloon worden voorschotten en eventueel ingevorderde derdengelden en rechtsplegingsvergoedingen in mindering gebracht.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de staat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

Op het openstaande saldo van de staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt vanaf de vervaldag (indien de deontologische regels het toelaten) rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, of in geval van een cliënt-onderneming, de rentevoet toepasselijk in uitvoering van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties tot volledige betaling, meer een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten, inclusief advocatenkosten.

Als de cliënt in gebreke blijft binnen de aangegeven termijn, heeft de advocaat het recht zijn tussenkomst tijdelijk te staken of definitief te stoppen, op voorwaarde dat de cliënt voorafgaandelijk overeenkomstig de redelijkheid werd gewaarschuwd.

In geval van procesvoering, neemt de cliënt er akte van dat overeenkomstig de Belgische wetgeving de kosten en het ereloon van de in het gelijk gestelde partij in de vorm van een forfaitaire rechtsplegingsvergoeding verhaalbaar zijn op de in het ongelijk gestelde partij, hetgeen deel uitmaakt van het procesrisico.

De kosten en het ereloon zijn verschuldigd aan de advocaat, ongeacht de al of niet toekenning van de rechtsplegingsvergoeding aan de cliënt en desgevallend, van de betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de cliënt door de in het ongelijk gestelde tegenpartij.

Indien de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is op de procesvoering, heeft de schuldeiser, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, recht op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten, inclusief advocatenkosten, die voldoen aan de beginselen van transparantie en die in verhouding staan tot de schuld ontstaan door de betalingsachterstand.

De kosten en het ereloon zijn verschuldigd aan de advocaat, ongeacht de al of niet toekenning van de invorderingskosten of de integraliteit van de invorderingskosten aan de cliënt en desgevallend, de betaling hiervan door de tegenpartij.

ARTIKEL 5 – DERDENGELDEN

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De uitkeringen en alimentatie die langs de derdenrekening gaan, kunnen niet worden ingehouden ten voordele van de advocaat, tenzij ingeval van een uitdrukkelijk akkoord van de cliënt, op het moment dat om de inhouding wordt verzocht, en voor zover het de bestaansvoorwaarden van de cliënt niet in gevaar brengt.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van EUR 2.500.000,00 per schadegeval.

De cliënt vindt de verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

ARTIKEL 7 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat heeft geen recht op schadevergoeding ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt schriftelijk te verwittigen. Bij de bepaling van het ogenblik van de daadwerkelijke beëindiging van de opdracht, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN, RECHTSGEBIED

Het Belgische recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur (voor zover niet deontologisch verplicht) de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

Bij gebrek aan minnelijke schikking, wordt bij de bevoegde instantie bij de Orde van advocaten om een advies of de inrichting van een arbitrage verzocht.

Ieder geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtscolleges van het rechtsgebied waar het hoofdkantoor van de advocaat zich bevindt.

Specifiek aangaande de website

Artikel 1 Accepteren Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website http://www.Ingentia-advocaten.be, hetzij als advocaat hetzij als rechtshulpzoekende of anderszins, accepteert de bezoeker onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 wijzigingen

Ingentia Advocaten BV behoudt zich het recht voor om ten alle tijden elke van deze algemene voorwaarden te wijzigingen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Wijgingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van Ingentia Advocaten BV.

Artikel 3 Onderwerp en aansprakelijkheid

  • Ingentia Advocaten BV beoogt kwalitatief hoogstaande informatie aan te bieden, toch kan zij op geen enkele manier de correctheid of volledigheid ervan garanderen. Om die reden is Ingentia Advocaten BV niet aansprakelijk voor welke schade ook die zou voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van gegevens op de website.
  • Ingentia Advocaten BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie aangeboden op externe websites waarnaar gelinkt wordt, noch voor de diensten die er verstrekt worden.
  • Ingentia Advocaten BV kan de juistheid van de informatie of systemen niet garanderen en kan derhalve ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen genomen op basis van deze informatie of systemen.

Artikel 4 Rechten

  • Ingentia Advocaten BV is behoudens andere aanduiding, eigenaar van alle logo’s, teksten, vormgevingen, opmaak, indelingen en databases op haar website. Overname, in welke vorm ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring.