Privacybeleid Ingentia Advocaten

Introductie

Ingentia Advocaten BV hecht belang aan Uw privacy en ziet er op toe dat de verwerking van Uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Ingentia Advocaten BV (hierna “Ingentia Advocaten”) en is van toepassing op de website www.ingentia-advocaten.be, de daaraan gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de website”) en de verstrekte dienstverleningen. Indien u gebruik maakt van online tools ontwikkeld door Ingentia Advocaten kan er mogelijks een additioneel privacy beleid van toepassing zijn.

Ingentia Advocaten is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en zal bepalen welke gegevens er verzameld worden voor welke doeleinden en met welke middelen deze gegevens verwerkt zullen worden. Dit is doorgaans het geval wanneer wij uw belangen behartigen of wanneer u de website bezoekt. In bepaalde gevallen kan Ingentia Advocaten ook optreden als verwerker waarbij wij persoonsgegevens van een betrokkene in opdracht verwerken. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van benoemde personeels- of handelscontracten in opdracht van een klant.

Ingentia Advocaten garandeert hierbij dat uw persoonsgegevens:

 • Op een rechtmatige en transparante wijze verwerkt worden;
 • Enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld worden;
 • Beperkt worden tot hetgeen toereikend en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor er verwerking plaatsvindt;
 • Correct zijn en indien nodig geactualiseerd worden;
 • Bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer de identificeren dan voor de doeleinden waarvoor verwerking noodzakelijk is;
 • Op een passende wijze beveiligd worden door het treffen van de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat zij niet op onrechtmatige of ongeoorloofde wijze verwerkt, dan wel vernietigd worden of verloren gaan;

In dit privacybeleid zal onder meer volgende worden toegelicht:

 • Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website of in het kader van de dienstverlening geregistreerd en verwerkt worden;
 • Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
 • Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
 • In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
 • Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
 • Op welke manier de betrokkene de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

1. Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben volgende begrippen de volgende betekenis:

 • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;
 • Gegevens: alle informatie die tussen partijen uitgewisseld wordt. Deze informatie kan tevens persoonsgegevens bevatten;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Gevoelige persoonsgegevens: persoonlijke informatie waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over de gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid; – Betrokkene: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
 • GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit, een onafhankelijke nationale overheidsinstantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens (voorheen: de Privacy Commissie)

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens?

Ingentia Advocaten BV

Schoterweg 11, 3980 Tessenderlo (België)

Ondernemingsnummer: 0632.962.612

[email protected]

013/29.61.24

3. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en op welke grond?

Ingentia Advocaten verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt door bijvoorbeeld contactopname (persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail) of via een bezoek aan de website (contactformulier). Ook kunnen wij gegevens ontvangen uit andere bronnen. In het kader van onze juridische dienstverlening worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand.

3.1. Website

De website van Ingentia Advocaten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies die helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken, om vervolgens rapporten op te stellen over de website-activiteit en ook andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik (statistische doeleinden). Bijvoorbeeld om te achterhalen welke pagina’s bezocht worden, welke zoekwoorden er ingegeven worden en hoelang men doorgaans op een bepaalde pagina verblijft. Op deze wijze tracht Ingentia Advocaten haar website te verbeteren voor een optimale gebruikerservaring en fraude te detecteren. De persoonsgegevens die hierbij verzameld worden behoren tot de elektronische identificatiegegevens en bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de gehanteerde domeinnaam en de manier waarop u onze website gebruikt.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dat in te stellen in uw internetbrowser. Het kan echter dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

Door akkoord te gaan met de cookies op deze website, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan Ingentia Advocaten om Uw gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Ingentia Advocaten streeft er naar de via cookies verzamelde gegevens zo veel als mogelijk te anonimiseren zodat deze niet traceerbaar zijn naar identificeerbare personen.

Meer info over de cookies op de website kan u terugvinden in onze cookie policy.

3.2. Juridische dienstverlening

Wanneer u om juridisch advies en/of bijstand verzoekt, registreert Ingentia Advocaten volgende persoonsgegevens:

Contact en identificatiegegevens:
Naam, voornaam, adres, mailadres,
telefoonnummer
Identificering, contactname en
boekhoudkundige doeleinden
Geslacht en geboortedatumNoodzakelijke informatie in het kader van een
juridische dienstverlening en procedure (tak
familie- en personenrecht en sociaal recht)
Gegevens in verband met de arbeidssituatie:
Diploma en werkstatus
Noodzakelijke informatie in het kader van de
juridische dienstverlening en procedure (tak
familie- en personenrecht en sociaal recht)

Daarnaast verzamelt Ingentia Advocaten in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens die tot de categorie van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens behoren:

Medische informatieNoodzakelijke informatie in het kader van de
juridische dienstverlening en procedure (tak
medisch recht, aansprakelijkheidsrecht,
arbeidsrecht en familie- en personenrecht)
Financiële informatie
Bank- en verzekeringsgegevens waaronder het
bankrekeningnummer, saldi en onderschreven
verzekeringspolissen
Noodzakelijke informatie in het kader van de
juridische dienstverlening en procedure (tak
familie- en personenrecht, ondernemingsrecht,
contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht,
verkeersrecht), alsmede identificering en
boekhoudkundige doeleinden
Strafrechtelijk verleden:
Uittreksel strafregister, informatie over
wetsovertredingen of voorgaande
veroordelingen
Noodzakelijke informatie in het kader van de
juridische dienstverlening en procedure (tak
strafrecht en aansprakelijkheidsrecht)
Informatie over minderjarige personen
Naam, adres, leeftijd, geslacht, fysieke en
psychische toestand
Noodzakelijke informatie in het kader van de
juridische dienstverlening en procedure (tak
familie- en personenrecht, medisch recht, sociaal
recht, straf- en aansprakelijkheidsrecht en
jeugdrecht)

Ingentia Advocaten verwerkt alleen deze gegevens die wij van de betrokkene, werkgever of (raadsman) van de tegenpartij zelf ontvangen, dan wel na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene vergaard bij overige instanties, waaronder overheden.

Al deze gegevens zijn daarnaast nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen Ingentia Advocaten en de cliënt werd afgesloten en kunnen het gevolg zijn van een wettelijke verplichting zoals onder meer vervat in het Gerechtelijk Wetboek.

Het verwerken van (bijzondere) categorieën van persoonsgegevens is daarenboven in welbepaalde gevallen noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

De verwerkingen van Ingentia Advocaten kunnen in bepaalde gevallen tevens persoonsgegevens van minderjarige personen omvatten. Wanneer toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over de minderjarige draagt, verplicht is, zal Ingentia Advocaten deze gegevens enkel verwerking in zoverre wij hiertoe de nodige toestemming hebben bekomen.

In de mate van het mogelijke en waar redelijk zal Ingentia Advocaten er over waken dat onvolledige, onjuiste of irrelevante gegevens worden verbeterd of verwijderd.

3.3. Nieuwsbrief

Indien Ingentia Advocaten nieuwsbrieven uitstuurt en u er voor opteert deze te ontvangen, worden hiervoor uw naam, voornaam en e-mailadres geregistreerd. Die gegevens zijn noodzakelijk om u op de hoogte te kunnen houden van praktische en juridische informatie, wetgeving-updates, evenementen en diensten. De persoonsgegevens die specifiek voor deze doeleinden werden verstrekt, worden door Ingentia Advocaten bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan Ingentia Advocaten om uw gegevens te verwerken.

4. Doeleinden voor de gegevensverwerking

Ingentia Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het contacteren van de betrokkene in het kader van de dienstverlening;
 • Informering en juridische adviesverlening; – Versturen van nieuwsbrieven en informatie over komende seminaries of evenementen;
 • Eventregistratie bij door Ingentia Advocaten georganiseerde evenementen;
 • Het opstellen van brieven en/of het voorbereiden van overeenkomsten;
 • Het beheer van geschillen behorende tot diverse (rechts-) domeinen;
 • Het voeren van onderhandelingen met het oog op een minnelijke regeling van het ontstane geschil;
 • Juridische bijstand d.m.v. het inleiden, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • Verlenen van toegang tot online tools ontwikkeld door Ingentia Advocaten;
 • Het analyseren van de werking en het aanbod op onze website;
 • Verwerken van sollicitaties of stageaanvragen;
 • Boekhouding en administratie; – Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Overige doeleinden die blijken uit de specifieke opdracht toevertrouwd aan Ingentia Advocaten;

De verwerkingen vinden steeds plaats overeenkomstig de bepalingen van de Verodening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU (AVG). Voorts zal Ingentia Advocaten zich in de mate van het mogelijke confirmeren met toekomstige uitvoeringsbesluiten.

5. Juridische informering

Wanneer u beroep hebt gedaan op de juridische dienstverlening van Ingentia Advocaten of u zich heeft ingeschreven op nieuwsbrieven, dan behoudt Ingentia Advocaten zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor praktische en/of juridisch relevante informatie, evenementen, opleidingen en diensten van Ingentia Advocaten. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang van zowel Ingentia Advocaten als de betrokkene. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, dan kan u hiertoe een schriftelijk verzoek richten naar Ingentia Advocaten ([email protected]) of gebruikmaken van de uitschrijflink in de informatieve mailings.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Ingentia Advocaten wendt de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan voor geautomatiseerde besluitvorming.

7. Subverwerkers

Ingentia Advocaten maakt gebruik van subverwerkers. Dit zijn (rechts-)personen, diensten of instanties, behorende tot de hierna vermelde categorieën, die in opdracht van Ingentia Advocaten persoonsgegevens verwerken.

 • Overheidsinstanties: In bepaalde gevallen en met het oog op het uitvoeren van de toevertrouwde opdracht dient Ingentia Advocaten persoonsgegevens op te vragen of mede te delen aan gemeenten, provincies, RSZ etc.
 • Dienstverleners: Ingentia Advocaten kan beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten in het kader van de toevertrouwde opdracht en om aan administratieve of wettelijke plichtplegingen te voldoen. Deze derden kunnen bij het verlenen van hun diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens en deze desgevallend verwerken. Denk hierbij aan een vertaler-tolk, boekhoudsoftware, boekhouder, fiscaal adviseur, gerechtsdeurwaarder, gerechtelijke instanties etc.
 • IT-dienst: De IT-dienstverleners waarop Ingentia Advocaten beroep doet, voorzien in de nodige technische maatregelen op het vlak van datatransmissie en de beveiliging van persoonsgegevens. In het kader hiervan is het mogelijk dat ook deze externe partij kennis krijgt van uw persoonsgegevens.

De verwerkingen die door subverwerkers plaatsvinden, zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van hun opdracht.

Ingentia Advocaten ziet er op toe dat haar subverwerkers, al dan niet contractueel, voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen aantonen voor de verwerking en voldoen aan de wettelijke verplichtingen op basis van artikel 28 AVG. De verwerker beslist hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is Ingentia Advocaten als verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de verwerker plaatsvinden. Ingentia Advocaten draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van de verwerker.

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de medewerkers van Ingentia Advocaten, worden er geen persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien Ingentia Advocaten toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, zal hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming van de betrokkene gevraagd worden.

8. Verwerkingen buiten de Europese Unie

Ingentia Advocaten tracht het doorgeven en verwerken van persoonsgegevens in derdenlanden te beperken tot deze gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer er alsnog gegevensverwerking buiten dit territorium plaats dient te vinden, dragen wij er zorg voor dat er door deze landen een passend beschermingsniveau geboden wordt, equivalent aan de het niveau gewaarborgd onder de AVG en dit privacy beleid.

9. Bewaring van de persoonsgegevens

Na uitvoering van de dienstverlening waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, bewaart Ingentia Advocaten deze vervolgens gedurende de termijn van 6 jaar in het kader van de wettelijke beroepsaansprakelijkheid. Dit behoudens de boekhoudkundige stavingstukken, dewelke een langere bewaartermijn van 7 jaar rechtvaardigen of in die gevallen waar het langer bewaren van informatie noodzakelijk is voor een adequate, toekomstige dienstverlening.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking van de betrokkene gesteld.

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ingentia Advocaten heeft passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofde verspreiding of wijziging te voorkomen. Met het oog op het waarborgen van de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens werden onder meer volgende maatregelen genomen:

 • Toegangscontrole bestaande uit unieke wachtwoorden en inlogcodes;
 • Doelgebonden toegangsbeveiliging en controle op de toegekende bevoegdheden;
 • Gegevensopslag in een beveiligde database op een beveiligde Kleos-server binnen de Europese Unie;
 • Beveiliging van de netwerkverbindingen website via Secure Socket Laye (SSL) technologie;
 • Verwerking van de via de website verstrekte persoonsgegevens in een afgesloten digitale omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is;
 • Beveiligd intern netwerk;
 • Up to date anti-malware;
 • Afsluiten van overeenkomsten met contractanten en subverwerkers;
 • Interne policy omvattende o.m. wachtwoordbeleid, softwarebeleid, e-mailbeleid en een beleid rond het veilig behandelen en vernietigen van vertrouwelijke informatie;
 • Vermijden van samenwerkingen met derden buiten de EU gevestigd, behoudens in geval van een aantoonbaar adequaat beveiligingsniveau;

Daarnaast ziet Ingentia Advocaten er op toe dat de toegang tot de persoonsgegevens beperkt wordt tot deze medewerkers en subverwerkers die de informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Alle verstrekte persoonsgegevens worden met de grootste discretie behandeld en zijn beschermd door het beroepsgeheim waartoe de advocaat gehouden is. Ingentia Advocaten legt haar administratieve medewerkers en subverwerkers door middel van een overeenkomst eenzelfde geheimhoudingsverplichting op.

Ingentia Advocaten tracht haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onvoldoende beveiligd werden of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan gerust contact op via ons online contactformulier of via [email protected].

11. Uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene beschikt u overeenkomstig de AVG (artikel 12-22 AVG) over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens. – Recht op inzage en rechtzetting: U heeft het recht om de persoonsgegevens die Ingentia Advocaten verwerkt, op te vragen en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

 • Recht om te worden vergeten: U heeft het recht om te verzoeken dat Ingentia Advocaten uw persoonsgegevens verwijdert uit haar database.
 • Recht om (het doel van) de verwerking te beperken: U heeft het recht om de doeleinden van de verwerking ten allen tijden aan te passen, de categorieën persoonsgegevens, dan wel om om een (tijdelijke) stopzetting van de verwerking te verzoeken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als betrokkene kan u er om verzoeken dat uw gegevens ter beschikking worden gesteld in een gestructureerd format en deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om een bezwaar in te dienen: Indien u van mening bent dat er een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (022/74.48.00 of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om u ten allen tijden te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

Met vragen omtrent het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens of in geval van beroep op uw rechten als betrokkene, kan u contact opnemen met Ingentia Advocaten via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van uw e-mailadres naar [email protected] of naar Schoterweg 11, 3980 Tessenderlo, België.

Ingentia Advocaten tracht elk verzoek onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van één maand te verwerken. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengd worden (artikel 12.3 AVG).

Ingentia Advocaten behoudt zich het recht voor om te bepalen of het verzoek gerechtvaardigd is. De gegevens van de betrokkene zullen dan ook enkel worden gecorrigeerd wanneer deze onvolledig, onnauwkeurig of irrelevant blijken voor de doeleinden waarvoor Ingentia Advocaten deze gegevens aanwendt. In bepaalde gevallen zal er daarnaast geen gevolg gegeven kunnen worden aan een verzoek tot gegevenswissing wanneer er wettelijke bewaartermijnen nageleefd moeten worden.

12. Discrepanties

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen dit privacy beleid en de overeenkomst afgesloten tussen Ingentia Advocaten en de klant, primeren de bepalingen van de overeenkomst.

13. Wijzigbaarheid van het privacybeleid

Tenzij anders is vermeld, is dit privacy beleid van toepassing op alle gegevens die wij over u hebben. Ingentia Advocaten heeft het recht om dit privacy beleid aan te passen indien dat nodig zou blijken. Dit evenwel zonder afbreuk te doen aan de toegekende rechten onder de AVG. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op de website. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 5 juni 2018.

14. Varia

Dit privacy beleid maakt een juridisch document uit dat beschermd is door intellectuele rechten. Door het kopiëren van dit document, geheel of in delen, of het ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaandelijke instemming van Ingentia Advocaten maakt ongeoorloofd gebruik uit waardoor u zich bloot stelt aan vervolging en aansprakelijkheden. Mocht u vragen hebben over het gebruik van een privacy beleid voor uw eigen onderneming dan kan u contact opnemen met Ingentia Advocaten ([email protected]).