Successieplanning : Zorg voor een fiscaal vriendelijke schenking van uw onroerende goederen !

De overdracht van vastgoed naar de volgende generatie kent een hoge fiscale kostprijs. Door een successieplanning kan de kostprijs aanzienlijk worden verlaagd door het vastgoed in te brengen in een vennootschap en de aandelen vervolgens te schenken. Deze techniek wordt door de Vlaamse Belastingdienst echter met argusogen bekeken, zodat het van groot belang is de nodige aandacht te besteden aan de uitwerking van een fiscaalvriendelijke planning.

Vermogensplanning via schenkingen

Schenkingen worden in het kader van successieplanning steeds populairder. Immers liggen de tarieven van de schenkbelasting aanzienlijk lager dan die van de erfbelasting. Dit betekent niet dat aan een schenking geen kosten verbonden zijn. Wat dit betreft dient een onderscheid gemaakt te worden tussen onroerende en roerende goederen.

Wanneer men onroerende goederen wegschenkt, zijn de progressieve tarieven van toepassing dewelke oplopen tot 27% in rechte lijn en tussen partners. De tarieven voor schenkingen aan broers en zussen liggen nog hoger en kunnen oplopen tot maar liefst 40%. Indien men daarentegen roerende goederen schenkt, wordt de schenking slechts belast aan een vast tarief van 3 of 7%.

Oplossing: vastgoed roerend maken

Een techniek om aan de hoge(re) schenkbelasting voor onroerende goederen te ontsnappen, is erin gelegen vastgoed roerend te maken. In plaats van vastgoed te schenken als onroerend goed, kan u het ook inbrengen in een vennootschap, gevolgd door een schenking van de aandelen. Het gaat in beide gevallen over hetzelfde onroerend goed, maar via de schenking van de aandelen wordt de schenkbelasting aanzienlijk verlaagd.

Fiscaal misbruik?

Een inbreng van een onroerend goed in een vennootschap gevolgd door een schenking van de aandelen is echter niet zonder gevaar. Het ontwijken van de progressiviteit van een belasting wordt door de Vlaamse Belastingdienst als voldoende beschouwd om het aanvalswapen van het fiscaal misbruik te hanteren. Teneinde van fiscaal misbruik te kunnen spreken, moet de belastingplichtige de verrichting hebben ondernomen uit louter fiscale overwegingen.

Om te vermijden dat de opeenvolgende verrichtingen aldus gekwalificeerd worden als fiscaal misbruik, dient de belastingplichtige voldoende niet-fiscale motieven aan te tonen. Uit een aantal voorafgaande beslissingen blijkt dat de belastingplichtige een heel arsenaal aan niet-fiscale motieven beschikt: u wilt het onroerend goed blijvend kunnen gebruiken in het kader van de bedrijfsuitoefening van de vennootschap, u wilt familiebelangen en vennootschapsbelangen afgescheiden houden, u wilt historische ongelijkheden rechtzetten etc.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Aan een inbreng met een niet-fiscaal motief van vastgoed in een vennootschap zijn echter niet enkel fiscale voordelen verbonden. Zo worden de huurinkomsten van het ingebrachte onroerend goed als winst beschouwd, dewelke belastbaar is. Bovendien wordt een vennootschap bij een verkoop belast op de verwezenlijkte meerwaarde: het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van het verkochte onroerend goed wordt toegevoegd aan de belastbare winst.

Het is aldus van groot belang om het totale plaatje te bekijken, waarbij de voor- en de nadelen ten opzichte van elkaar dienen te worden afgewogen. Dit is uiteraard steeds afhankelijk van uw specifieke situatie, zodat het aangeraden is een op maat gemaakte planning uit te werken. Het is van uitermate belang hier tijdig mee te beginnen, zodat steeds de nodige tijd kan verstrijken tussen de verschillende verrichtingen.

Ingentia Advocaten helpt u graag bij het uitwerken van een op maat gemaakte fiscaalvriendelijke successieplanning. Neem gerust contact op met één van onze advocaten door te mailen op [email protected] of bel op 013/29.61.24.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.