Nieuw wetboek vennootschappen: wat verandert er precies voor u?

vereenvoudiging en meer flexibiliteit in het vennootschapsrecht

De wet staat niet stil! Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd en ondertussen ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat verandert er precies voor u? We geven u hieronder graag een beknopte update!

Een van de belangrijkste wijzigingen voor bestaande vennootschappen is de vermindering van het aantal vennootschapsvormen. Zo zullen enkel de maatschap (met de Comm.V en de VOF als subcategorie), nv, cv en bv nog blijven bestaan. De bvba, e-bvba, de landbouwvennootschap en tijdelijke handelsvennootschap bestaan niet meer. Hierdoor zullen vennootschappen die destijds als bijvoorbeeld een bvba werden opgericht, omgevormd moeten worden.

Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen, bijvoorbeeld op het vlak van de interne werking van een vennootschap. Voor de meeste vennootschapsvormen, waaronder de bv (voorheen de bvba), geldt er bijvoorbeeld geen minimumkapitaalsvereiste meer. Het volstaat dat u dan een concreet financieel plan voorlegt waaruit blijkt dat het vermogen bij oprichting van de vennootschap toereikend is om het maatschappelijke doel na te streven gedurende minimaal twee jaar. Naast financiële middelen kan dit vermogen ook uit natura of bankfinancieringen bestaan. Enkel voor de nv blijft de minimumkapitaalvereiste van € 61.500 gelden.

Meervoudig stemrecht

Op het vlak van stemrecht kunt u nu ook afstappen van de traditionele opvatting dat één aandeel één stem vertegenwoordigt. Het stemrecht kan onder bepaalde voorwaarden losgekoppeld worden van de aandelenparticipatie, zodat er een meervoudig stemrecht gecreëerd kan worden. Voor de winstuitkering geldt bovendien hetzelfde principe. Hierdoor hoeft u niet langer over een meerderheid van de aandelen te beschikken om een meerderheidsbelang te hebben.

Eerst de statuten

Maar … voordat u gebruik kunt maken van deze regelingen moeten ze wel eerst in de statuten worden vastgelegd. Daarnaast mag u ook de aandeelhoudersovereenkomst niet uit het oog verliezen. Vanwege het openbare karakter van uw statuten is het natuurlijk erg moeilijk om daarin de interne afspraken rond bevoegdheden en bestuur tot in detail te reguleren, zonder de interne keuken van uw bedrijf prijs te geven.

Een reeks nieuwe spelregels, dus. Deze moeten de innovatie en groei onder Belgische ondernemingen stimuleren. Maar hoe past u ze toe in de praktijk?
– Voor vennootschappen die worden opgericht vanaf 1 mei 2019 zullen de nieuwe regels onmiddellijk van kracht worden.
– Voor bestaande ondernemingen treden ze gefaseerd in werking. Vanaf 1 januari 2020 worden de dwingende bepalingen van kracht, evenals de niet-dwingende bepalingen, tenzij de statuten hiervan uitdrukkelijk afwijken.

Wilt u graag meer weten over de werking van de aandeelhoudersovereenkomst of wat er beter wel of niet in uw statuten staat? Wij helpen u graag verder! Ook als u nog vragen hebt over bovenstaande wijzigingen kunt u bij ons terecht.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.