Stappenplan echtscheiding onherstelbare ontwrichting: procedure voor de rechtbank

Niemand hoopt er ooit mee geconfronteerd te worden… we trouwen allemaal vanuit het idyllische beeld: “dit is voor altijd!” Tot het tegenovergestelde gebeurt, een scheiding dient zich aan en wat nu?
Een scheiding roept heel veel vragen op: vragen over huisvesting, zorgen over de kinderen, kan ik het financieel wel aan?, Of emotioneel? … Allemaal heel normale vragen als u zich in dit lastige parket bevindt.
Met deze blog proberen we een beetje licht in de duisternis te brengen, hoe u kunt scheiden en het aantal stappen dat u moet doorlopen bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Welke manieren van scheiden zijn er?

1. Scheiding met onderlinge toestemming (in de volksmond ook wel E.O.T genoemd)

Scheiden met onderlinge toestemming spreekt voor zich en is absoluut het éénvoudigste. Als een dialoog tussen u en uw partner nog mogelijk is, kunt u een strijd voor de rechtbank vermijden en scheiden met onderling akkoord. Dat akkoord gaat dan voornamelijk over een aantal belangrijke familiale kwesties, denk maar aan de huisvesting van de kinderen en de omgangsregeling. Ook moet er een akkoord zijn over de verdeling van de roerende en onroerende goederen.
Deze akkoorden worden in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst gegoten waarmee u vervolgens naar de rechtbank kunt om daar de scheiding door de Rechter te laten bevestigen.

2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Een tweede manier om uw huwelijk te laten ontbinden is een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Deze manier van scheiden wordt uitgesproken op basis van 1 van de 3 redenen hieronder vermeld:

1. op basis van het wettelijk bewijs dat wordt geleverd door 1 van de partners;

De echtscheiding onherstelbare ontwrichting zal dadelijk door de rechter moeten worden uitgesproken wanneer de rechter de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk vaststelt op basis van het bewijs hiervan door de eisende partij (echtscheiding onherstelbare ontwrichting op basis van het bewijs van de onherstelbare ontwrichting).

2. hetzij op basis van een feitelijke scheiding;

De rechter moet tevens de echtscheiding uitspreken wanneer de termijnen van feitelijke scheiding zijn verstreken (echtscheiding onherstelbare ontwrichting op basis van feitelijke scheiding).

1. Indien er een gezamenlijk of aanvaard verzoek tot echtscheiding voorhanden is:

– en de echtgenoten leven meer dan zes maanden feitelijk gescheiden, dan spreekt de rechter de echtscheiding dadelijk uit.

– en de echtgenoten leven minder dan zes maanden feitelijk gescheiden, dan wordt een nieuwe zitting vastgesteld. Die datum volgt in
principe onmiddellijk op het verstrijken van de vereiste termijn van zes maanden. Als de echtgenoten hun wil tot echtscheiding op deze
zitting bevestigen, wordt op die zitting de echtscheiding uitgesproken.

2. Indien het verzoek tot echtscheiding uitgaat van één van de echtgenoten en dus één van de partners niet akkoord gaat met de echtscheiding, dan is een feitelijke scheiding van meer dan één jaar vereist opdat de echtscheiding zou kunnen worden uitgesproken.

– Leven zij op het moment van de verschijning voor de rechter meer dan één jaar feitelijk gescheiden, dan spreekt de rechter de echtscheiding dadelijk uit.

– Leven zij op het moment van de verschijning voor de rechter minder dan 1 jaar feiterlijk gescheiden? Dan wordt een datum gesteld die in principe onmiddellijk volgt op het verstrijken van de vereiste termijn van één jaar. Op die zitting kan alsdan het verzoek tot echtscheiding worden gedaan door één van de echtgenoten.

3. hetzij bij herhaald verzoek, nl. de wil tot scheiden die na een reflectieperiode wordt herhaald

Tot slot zal de rechter de echtscheiding uitspreken wanneer de echtgenoten hun wil hiertoe tot tweemaal toe bevestigen.

1. Indien er een gezamenlijk of aanvaard verzoek tot echtscheiding is, dan dient door de echtgenoten een reflectieperiode van 3 maanden in acht te worden genomen vooraleer de echtscheiding kan worden uitgesproken.

2. Indien de echtgenoten op het moment van de eerste zitting voor de rechter nog geen zes maanden feitelijk gescheiden leven, dan stelt
de rechter een nieuwe zitting vast in principe drie maanden na de eerste zitting. Op die zitting zal de echtscheiding worden uitgesproken indien de echtgenoten hun wil daartoe bevestigen.

In principe moet de kortste weg naar de echtscheiding worden gevolgd. Indien de echtgenoten bijvoorbeeld op de eerste zitting nog
maar 2 maanden feitelijk gescheiden leven, dan zal de zaak worden uitgesteld op 3 maanden voor herhaald verzoek. Als de echtgenoten
daarentegen op het moment van de zitting al 5 maanden feitelijk gescheiden leven, dan zal de zaak worden uitgesteld op 1 maand (gezien er alsdan een feitelijke scheiding is van 6 maanden).

3. Gaat de vordering tot echtscheiding uit van een van de echtgenoten, dan moet een reflectieperiode van één jaar in acht worden
genomen. Als de echtgenoten op het moment van de verschijning voor de rechter nog geen jaar feitelijk gescheiden leven, dan wordt
er een nieuwe zitting vastgesteld in principe een jaar na de eerste zitting. Op die zitting spreekt de rechter de echtscheiding
uit indien een van de partijen daarom verzoekt.

Hieronder gaan we even dieper in op het verloop van de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting.

Hoe gaat een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting concreet in zijn werk?

1) Uw advocaat vraagt voor u de echtscheiding aan door middel van het neerleggen van een verzoekschrift tot echtscheiding voor de
Familierechtbank (al dan niet gekoppeld met voorlopige maatregelen gedurende de echtscheidingsprocedure zoals afzonderlijke
woonst, vervreemdingsverbod, schuldenverbod, maatregelen voor de kinderen).

2) U ontvangt een oproeping voor de Rechtbank om te verschijnen op zitting.

3) Op deze zitting kunnen zich verschillende scenario’s voordoen (zie hierboven)

4) Na de zitting waarop de echtscheiding is uitgesproken zal uw advocaat na ongeveer één maand het vonnis inzake echtscheiding via de post ontvangen.

5) De griffier stuurt -nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan- binnen één maand een uittreksel van het beschikkend gedeelte van het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk voltrokken werd, met verzoek tot overschrijving in het register van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment bent u officieel gescheiden.

Wij hopen hiermee heel wat vragen opgelost te hebben. Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn, dan kunt u uiteraard steeds op ons kantoor terecht.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.