7 tips bij het opstellen van een management-overeenkomst

tips voor managementvennootschap

De managementovereenkomst is alomtegenwoordig. Bij een managementovereenkomst doet een vennootschap beroep op een professionele manager dewelke zich ertoe verbindt om tegen een vergoeding een deel van de operationele leiding van een onderneming op zich te nemen. Deze professionele manager beschikt over een specifieke knowhow of ervaring die een meerwaarde kan bieden voor de opdrachtgever.

De managementovereenkomst kan worden afgesloten met een natuurlijk persoon of met een vennootschap, de zogenaamde managementvennootschap. De managementovereenkomst maakt niet het voorwerp uit van specifieke regelgeving. Bijgevolg beschikken partijen over een ruime vrijheid bij het opstellen van de managementovereenkomst. Teneinde aan de vennootschap en de manager de rechtszekerheid te bieden dewelke zij nastreven, is een adequate redactie van de managementovereenkomst noodzakelijk.

Ingentia-Advocaten wenst u via deze blog enkele tips te geven bij het opstellen van een  managementovereenkomst en dit vanuit het oog van de opdrachtgever:

1) Geef in de managementovereenkomst een omschrijving van de diensten die door de manager zullen worden uitgevoerd.
Hierbij verdient het de voorkeur de aan de manager toevertrouwde opdrachten resultaatsgericht te omschrijven. Dit om het risico van een herkwalificatie van de managementovereenkomst in een arbeidsovereenkomst zoveel als mogelijk te beperken.

2) Neem in de managementovereenkomst een aantal clausules op dewelke de onafhankelijkheid/zelfstandigheid van de manager benadrukken. Dit opnieuw om de herkwalificatie van een managementovereenkomst in een arbeidsovereenkomst zoveel als mogelijk te beperken.

3) Voorzie in de managementovereenkomst de kwaliteiten waaraan de manager moet voldoen. Een managementovereenkomst wordt immers afgesloten omdat men wenst dat een welbepaald natuurlijk persoon een bepaalde opdracht op zich neemt. Mogelijks worden gedurende de looptijd van de managementovereenkomst de aandelen van de managementvennootschap overgedragen, zodat de opdrachtgever geconfronteerd wordt met een andere natuurlijke persoon als gesprekspartner.

4) Bepaal duidelijk op welke wijze de manager vergoed zal worden.
Er zijn namelijk verschillende manieren waarop een manager kan worden vergoed voor de prestaties die hij bij de uitoefening van de managementovereenkomst heeft verricht (bedrag dat aan de manager wordt doorgestort, vergoeding in functie van de resultaten die door de manager worden bereikt, vergoeding met aandelen/warrants/andere effecten,…).

5) Omschrijf in de managementovereenkomst een aantal omstandigheden waarin de overeenkomst kan worden beëindigd.
Voorspelbaarheid is immers uiterst belangrijk in het contractuele verkeer.

6) Neem in de managementovereenkomst een clausule op waarin wordt bepaald dat het de manager niet is toegestaan voor concurrenten van de opdrachtgever te werken en dit eventueel gekoppeld aan het verbod voor de manager om personeel van de opdrachtgever af te werven.

7) Wijd een specifieke bepaling aan de confidentialiteit van de informatie waarvan de manager kennis krijgt bij de uitvoering van zijn opdracht.De manager zal immers met confidentiële en bedrijfsgevoelige informatie in aanraking komen. Het is belangrijk dat de manager deze informatie met de nodige vertrouwelijkheid zal behandelen en hier uitsluitend gebruik van mag maken voor de uitoefening van zijn opdracht.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.