Redenen genoeg om spoedig uw statuten aan te passen !

statutenwijziging

Het vennootschapsrecht werd, zoals u wellicht weet, door de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) zeer grondig gewijzigd.

Als bestuurder heeft u de wettelijke verplichting om de statuten van uw vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV. In principe heeft u hiervoor de tijd tot uiterlijk 1 januari 2024 (of de eerste keer dat u na 1 januari 2020 een statutenwijziging doorvoert).

Wij adviseren u evenwel om uw statuten nu al te wijzigen en niet te wachten tot het laatste moment.

Creëer duidelijkheid met uw statuten

Uw vennootschap valt reeds onder de nieuwe wetgeving. Per 1 januari 2020 werden immers de dwingende bepalingen – bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken – van het WVV automatisch van toepassing op alle bestaande vennootschappen.

Voorbeelden van dwingende bepalingen zijn: de regels inzake de afschaffing van het kapitaal in de BV, de belangenconflictregeling, de balans- en liquiditeitstest bij dividenduitkeringen in een BV en de neutralisatie van blanco stemmen binnen de algemene vergadering. Het is ook niet langer mogelijk om in verschillende hoedanigheden in één bestuursorgaan te zetelen (cumulverbod) en een rechtspersoon aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder (cascadeverbod) (voor meer informatie inzake het cumul- en cascadeverbod, klik hier).

De statutaire bepalingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen worden vanaf 1 januari 2020 voor niet-geschreven gehouden. Indien u uw statuten sindsdien niet heeft aangepast, loopt u mogelijks meer risico’s dan u vermoedt. Verschillende bepalingen uit uw statuten zullen immers niet meer geldig zijn wegens strijdigheid met de dwingende bepalingen. Er zullen ook dwingende bepalingen zijn die niet in uw statuten zijn opgenomen en die u onbewust overtreedt.

Een overtreding van de bepalingen van het WVV kan leiden tot de ongeldigheid van de beslissingen van het bestuur. Bovendien kunnen bestuurders aansprakelijk gesteld worden voor de schade voortvloeiend uit gebrekkige statuten.

Profiteer van de nieuwe opportuniteiten

Naast de dwingende bepalingen, traden vanaf 1 januari 2020 ook de zgn. aanvullende bepalingen (“default”-regels) van het WVV in werking. Als de statuten niets voorzien over een bepaalde materie of niet afwijken van de aanvullende bepalingen, zijn dit de regels die wettelijk gelden.

Een bijkomende reden om uw statuten aan te passen, is de kans om te profiteren van de nieuwe opportuniteiten die het WVV biedt. Eén van de krachtlijnen van het WVV is immers de verregaande flexibiliteit die mogelijk is. Lees: indien er statutair wordt afgeweken van de aanvullende bepalingen.

Zo is het uitgangspunt in de BV dat aandelen slechts beperkt overdraagbaar zijn van aanvullend recht. De default-regel houdt in dat “tenzij de statuten anders bepalen”, elke overdracht van aandelen onderworpen is aan de instemming van “ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld”. In de statuten kan er hiervan afgeweken worden door deze regeling te versoepelen (bv. door te bepalen dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn), of zelfs te verstrengen, (bv. door de overdracht te onderwerpen aan de instemming van alle aandeelhouders).

Thans is het ook mogelijk om in een BV winst uit te keren van het lopende boekjaar. De statuten kunnen aan het bestuursorgaan immers de bevoegdheid delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Indien er in de statuten niet wordt afgeweken van de default-regel, geeft verder bijvoorbeeld ieder aandeel recht op één stem en een gelijk aandeel in de winst. Statutaire aanpassing op maat is evenwel perfect mogelijk voor aandelen m.b.t. stemrechten en winst. Men kan aan aandelen van één soort meer stemrechten toekennen dan aan een ander soort (het meervoudig stemrecht) of een verschillende verdeling in de winst koppelen aan de soorten van aandelen. Als men als ouder de kinderen reeds in de vennootschap wil betrekken, maar zelf nog een zekere controle wil houden in de vennootschap, is dit dus zonder probleem te moduleren.

Wees proactief

Het WVV vereist een actieve ingreep op vlak van corporate governance. Er zijn redenen genoeg om niet te wachten tot 2024 voor de wettelijk verplichte statutenwijziging en proactief te zijn voor de toekomst van uw vennootschap. Door uw statuten aan te passen vermijdt u onduidelijkheden en potentiële aansprakelijkheden. Bovendien kan u profiteren van de flexibilisering die het WVV aanbiedt.

Ons kantoor wil u met plezier bijstaan bij de screening van uw huidige statuten. Wat moet u doen? Heel simpel: bezorg ons uw (gecoördineerde) statuten en wij gaan na of een aanpassing ervan conform het WVV zich opdringt. Indien gewenst, begeleiden wij u vervolgens graag bij uw statutenwijziging.

Contacteer ons gerust met al uw vragen over de impact van het WVV op uw vennootschap.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.