De omgekeerde wereld: ouderverstoting

ouderverstoting

Ouderverstoting, vroeger ondenkbaar, de jongste jaren echter een vaak voorkomend en ingrijpend verschijnsel. Met de Dag van de Ouderverstoting op 25 april wil men de nodige aandacht vestigen op deze problematiek. Een initiatief dat wij bij Ingentia Advocaten alleen maar aanmoedigen.

Nu, wat houdt ouderverstoting precies in?

Ouderverstoting, ook wel gekend als “PAS” (Parental Alienation Syndrom), komt doorgaans voor bij kinderen van gescheiden ouders. Wanneer men uit de echt scheidt of beslist elk een eigen weg te bewandelen, brengt dit immers onvermijdelijk veranderingen teweeg voor de gemeenschappelijke kinderen.

Ook zij moeten wennen aan een nieuw leven zonder de constante aanwezigheid van beide ouders. De verblijfsregeling of het omgangsrecht dat hierbij komt kijken op zich, kan leiden tot een situatie waarbij het kind zich dermate verbonden voelt met één van de ouders. En dat men zich afkeert tegen de andere ouder met alle gevolgen van dien. De loyaliteitsband van het kind ten aanzien van beide ouders raakt verbroken en dit zonder geldige reden.

Deze situatie wordt daarnaast in de hand gewerkt door verscheidene factoren:

 • Het voeren van een lastercampagne tegen de andere ouder
 • Het niet respecteren van de verblijfsafspraken
 • Overdadige controle
 • Foutieve communicatie tussen ouders
 • Het bewerkstelligen van favoritisme enzovoort.

Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?

Maar ook de eigen opvattingen van het kind wanneer hij of zij wat ouder is, kunnen hier een rol in spelen. De vervreemding leidt niet alleen tot actuele omgangsproblemen, maar ook toekomstgericht kent ouderverstoting zijn impact.

Zo kunnen kinderen op latere leeftijd te kampen krijgen met:

 • een gebrek aan (zelf)vertrouwen
 • een identiteitscrisis
 • depressies
 • moeite met het aangaan van intieme relaties
 • moeite met autoriteit
 • het zoeken van toevlucht in drank of verdovende middelen.

Daar dit omvangrijker is dan juridische onrecht, is het aangeraden tijdig in te grijpen door middel van bemiddeling, begeleiding of overleg tussen zowel beide ouders als tussen ouder en kind.

Wat is de juridische impact van ouderverstoting?

Soms gaat ouderverstoting zelfs zo ver dat het ook op juridisch vlak een impact kent. Art. 9.3 van het Kinderrechtenverdrag van de VN waarborgt immers het principiële recht van het kind om op regelmatige basis contact te hebben met beide ouders. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Wanneer het kind op onrechtmatige wijze beïnvloedt wordt door een van de ouders in zijn of haar gevoelens tegenover de andere ouder, kan dit een vorm van kindermishandeling uitmaken.

Daarnaast komt voor de verstoten ouder niet alleen het recht op familieleven onder artikel 7 van het EVRM in het gedrang. Ook maakt deze situatie tevens een vorm van partnergeweld uit wanneer de andere ouder het omgangsrecht met opzet verhindert. In dergelijke situaties kan zich dan onder meer een wijziging van de verblijfsregeling of het omgangsrecht door de familierechtbank opdringen.

Er wordt gestreefd naar een intense samenwerking tussen de psychologische dienstverlening en justitie om deze problematiek aan te pakken.

Toch staat het buiten kijf dat een evenwichtige regeling omtrent de kinderen waarbij elke ouder diens rechten kan ontplooien, van niet te onderschatten belang is om de band tussen ouder en kind te versterken en tevens het startpunt van de strijd tegen ouderverstoting vormt. En laat nu net deze balans datgene zijn waar Ingentia Advocaten naar streeft.

Wij staan u hier dan ook graag in bij

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.